Zarządzenie Nr 284/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 09:23
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 09:25
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 284/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 20 listopada 2012 roku
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
i ustalenia wysokości wadium.
p
Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651), § 3 ust. 1 § 4 ust.
2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004
r. Nr 207
poz. 2108)
zarządzam, co następuje
§ 1
Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Stary Sącz oznaczonej nr działki 4251/5 pow. 1,3104 ha położonej w Starym Sączu,
objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00067044/0, ustalam wadium w wysokości 50 000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek