Zarządzenie Nr 281/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 09:12
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 09:19
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 281 /2012
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawnie ustalenia "Zakresu i ogólnych zasad konstrukcji projektu budżetu
Gminy Starego Sącza na 2013 rok w układzie zadan
iowym" oraz jego przyjęcia,

Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnych (Dz. U. z 2001 r.
, Nr 142, poz. 1591 z późno zm. oraz art. 40 ust. 3 pkt. 2
art
. 233 pkt 1 i art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157, poz. 1240, z późno zrn.), § 15 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r
. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa
, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetów
, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz
. U Nr
128 poz. 861 oraz z 2012 r
. poz. 121)

                                                      §1

Ustala się "Zakres ogólnych zasad konstrukcji projektu budżetu Gminy Starego
Sącza na 2013 rok w układzie zadaniowy
, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

                                                      §2

Ustala się budżet Gminy Starego Sącza 'iN układzie zadaniowym na rok 2013
stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia
.

                                                      §3

Wprowadzam, jako dokument obowiązujący w zakresie zarządzania finansami
Gminy Starego Sącza na rok 2013 budżet w układzie zadaniowym
, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
.

                                                      §4

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym budżet zadaniowy funkcjonował będzie
równolegle z uchwałą budżetową
, układem wykonawczym budżetu, rocznymi
planami finansowymi jednostek budżetowych
. Budżet zadaniowy ma charakter
dodatkowych limitów dla dochodów i wydatków i stanowi zestaw
ienie zadań
niesprzecznych z budżetem uchwalonym przez organ stanowi
ący Gminy Starego
Sącza na rok 2013
.

                                                     §5

Budżet został utworzony na potrzeby Gminy Starego Sącza i pełni on rolę
uzupełniającą wobec budżetu tworzonego w sposób tradycyjny z godnie z wymogami
Ustawy o finansach publicznych
.

 

                                                   §6

Budżet zadaniowy nie stanowi przedmiotu regulacji obowiązującego prawa
finansowego
.

                                                   §7

Planowania i sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, ewidencja
operacji dotyczących wykonania budżetu w układzie zadaniowym prowadzona
będzie z wykorzystaniem konta pozabilansowego 990 -
.Plan finansowy wydatków
budżetowych w układzie zadaniowym
. Na stronie Winien konta 990 ujmuje splan
finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz jego zmiany
. Z kolei
na stronie Ma konta 990 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków
w układzie zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego.

Szczegółowa ewidencja do konta 990 powinna być prowadzona w sposób
umożliwiający spo
rządzenie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie
zadaniowym
. Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda.

                                                  §8

Ewentualne uchybienia ustaleniom budżetu zadaniowego, jeżeli nie rodzą
przekroczeń limitów wydatków budżetu i rocznych planów finansowych nie są
tożsame z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
, ale stanowić będą
podstawę dla odpowiedzialności służbowej
lub dyscyplinarnej pracowników
naruszających niniejsze zarządzenie
.

                                                 §9

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Sekretarza Gminy, Skarbnika
Gminy
, Dyrektorów jednostek organizacyjnych, Kierowników referatów, oraz
samodzielne stanowiska pracy
.

                                                                 § 10

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

                                                  §11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

                                                                                                                             BURMISTRZ

 

mgr Jacek Lelek

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do wglądu w Urzędzie Miejskim