Zarządzenie Nr 259/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 08:57
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 09:07
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

                                   Zarządzenie Nr 259/2012
                                   Burmistrza Starego Sącza
                                        z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 24/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 lutego 2012 r.
Na podstawie art.31,33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
zarządzam co następuje:
§1
W Zarządzeniu Nr 24/2012 Burmistrza' Starego Sącza z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie:
upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Starego Sącza
wprowadza się następujące zmiany:
       §2 otrzymuje brzmienie:
,,§2 Upoważniam Pana mgr Daniela Śmierciaka - Kierownika Referatu Spraw
Obywatelskich i Administracyjno - Gospodarczych (Sa) do:
-      Podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu sa.
 
   -       Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych
w sprawach należących do właściwości Referatu sa.
 
          Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości
Referatu sa .11
 
2.       Użyte w § 9,10 i 11 określenia "Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska"
zastępuje się zwrotem "Referatu Infrastruktury Komunalnej Gospodarki Wodnej i
Ochrony Środowiska".
3.       Po §14 dodaje się §15 w brzmieniu:
,,§15 Upoważniam Pana mgr inż. Wiesława Sasaka - Inspektora ds. Zamówi
Publicznych do:
 
1.       Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych
w sprawach należących do właściwości Stanowiska ds. Zamówień Publicznych.
 
1.       Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości
Stanowiska ds. Zamówień Publicznych."
4. Dotychczasowe paragrafy od §15 do §20 oznacza się jako paragrafy §16 i §21.
§2
Traci moc Zarządzenie Nr 167/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 2 sierpnia 2012 r.
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do
podpisywania pism w imieniu Burmistrza Starego Sącza.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz oraz upoważnionym
pracownikom Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
§4
Zarządzenie chodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek