Zarządzenie Nr 258/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 08:55
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 08:56
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 258/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia
29 października 2012 roku

W sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ~stawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591)

zarządzam, co następuje

§ 1

Oddaje Powiatowi Nowosądeckiemu z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33
budynek warsztatów mechanicznych o p.u. 379 m2i kubaturze 1230 m3, budynek dydaktyczny o p.u.
765 m2i kubaturze 3800 nr', wraz z gruntem o pow. o pow. 0,16 ha niezbędnym dla prawidłowego
funkcjonowania budynków
, zlokalizowane na działce ewidencyjnej nr 1162/3 o pow. 0,4494 ha,
objętej KW Nr NSIS/00024478/8 położonej w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej l, stanowiące
własność Gminy Stary Sącz.

§2

Gmina Stary Sącz użycza i daje w bezpłatne używanie Powiatowi Nowosądeckiemu opisaną
wyżej część nieruchomości od dnia
1 listopada 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

§ 3

Pozostałe warunki użyczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek