Zarządzenie Nr 256/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 08:46
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 08:54
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 256/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej we władaniu Gminy Stary Sącz.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3',~stawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r
. Nr 142, poz. 1591, z późno zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku
, nr 102, poz. 651 z późno zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1

Postanawiam wydzierżawić część nieruchomości gruntowej położonej w Mostkach,
oznaczonej numerem działki ewidencyjnej: 199 o powierzchni 0,0050 ha, na okres  od 15.11.2012 r. do 31.12.2014 r. Państwu E. i M. P. zam. (…), z przeznaczeniem na dojazd do budynku gospodarczego.

§2

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100)
rocznie
+ należny podatek V AT zgodny z obowiązującymi przepisami.

Czynsz za okres od 15.11.2012 r. do 31.12.2012 r. wynosi 12,50 zł (słownie: dwanaście
złotych 50/1 00)
+ należny podatek V AT zgodny z obowiązującymi przepisami płatny do
31
.12.2012 r.

§ 3

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

§5

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek