Zarządzenie Nr 129/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 08:40
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 08:45
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 129/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 3 lipca 2012 r.
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego
.
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r
. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 9 g ust.2 i art. 91 d
pkt
. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U.
Nr 97 poz. 674 z póź.zm.)
z a r z ą d z a m c o n a s t ę P u j e:
§1.
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia zleca się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
Szkół w Starym Sączu
.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik