Zarządzenie Nr 55/2013

rok 2013

 
data publikacji:  04-04-2013 | 10:21
data ostatniej modyfikacji:  04-04-2013 | 10:24
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 55/2013
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 19 marca 2013 roku
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651), § 3 ust. 1 § 8 ust. 1 i 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)
zarządzam, co następuje
 
§ 1
Powołuję Komisje Przetargową do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 6/9 części udziałów stanowiących własność Gminy Stary Sącz we współwłasności nieruchomości oznaczonej nr działki 1750  pow. 0,0641 ha, położonej w Starym Sączu, objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00003134/2.
 
w składzie:
1.            Pan Daniel Tumidaj – przewodniczący
2.            Pani Jolanta Wąsik – członek
3.            Pani Agnieszka Bałuszyńska – członek
4.            Pani Joanna Gorczowska - członek
5.            Pan Wiesław Sasak – członek 
§ 2
1.      Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2013 r. o godzinie 1100 w budynku Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu ul. Stefana Batorego 25 w sali narda pok. nr 10.
2.      Dla ważności przeprowadzenia przetargu wymagana jest obecność Przewodniczącego Komisji oraz co najmniej trzech członków Komisji.
3.      Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
4.      Zobowiązuję Komisję przetargową do przeprowadzania przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek