Zarządzenie Nr 54/2013

rok 2013

 
data publikacji:  04-04-2013 | 10:17
data ostatniej modyfikacji:  04-04-2013 | 10:18
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 54/2013
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 19 marca 2013 roku
 
W sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości i ustalenia wysokości wadium.
 
Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651), § 3 ust. 1 § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)
zarządzam, co następuje
 
§ 1
Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 6/9 części udziałów stanowiących własność Gminy Stary Sącz we współwłasności nieruchomości oznaczonej nr działki 1750 pow. 0,0641 ha położonej w Starym Sączu, objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00003134/2, ustalam wadium w wysokości 2 191,11 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 11/100),
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek