Zarządzenie Nr 70/2013

rok 2013

 
data publikacji:  04-04-2013 | 09:33
data ostatniej modyfikacji:  04-04-2013 | 09:34
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE   NR 70/2013
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 29 marca 2013 roku
 
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.).
 
zarządzam, co następuje
 
§ 1
Ustalam cenę nieruchomości położonych w Starym Sączu stanowiących własność Miasta
i Gminy Stary Sącz oznaczonych numerem działki ewidencyjnej 3586/2 o powierzchni 0,3522 ha, objętej Księgą Wieczystą nr NS1S/00024478/8 oraz numerem działki ewidencyjnej 3587/5 o powierzchni 0,1446 ha, objętej Księgą Wieczystą nr NS1S/00058140/7 na łączną kwotę 248 706,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset sześć złotych 00/100) w tym 23% podatku VAT.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek