Zarządzenie Nr 65/2013

rok 2013

 
data publikacji:  29-03-2013 | 07:57
data ostatniej modyfikacji:  29-03-2013 | 07:59
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 65/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 21  marca 2013r.
 
w sprawie:  zmiany Zarządzenia Nr 24/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14.02.2012r. 
Na podstawie art.31,33 ust.3   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
zarządzam co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu Nr 24/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14.02.2012r. w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Starego Sącza, zmienionego Zarządzeniami Nr 259/2012 z dnia 29.10.2012r, Nr 327/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. oraz Nr 2/2013 z dnia 3 stycznia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Po § 16 dodaje się § 17 i 18 w brzmieniu:
„§ 17 Upoważniam Pana mgr Daniela Tumidaja –  Kierownika  Referatu 
          Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami (GGN) do:
  1. Podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu GGN.    
  2. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości  Referatu GGN.
  3. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości  Referatu GGN.
  4. Stwierdzania ostateczności i wykonalności decyzji wydanych w sprawach należących do właściwości Referatu GGN”
§ 18 Upoważniam Panią mgr inż. Agnieszkę Bałuszyńską –  referenta w Referacie  
         Geodezji  i   Gospodarki Nieruchomościami (GGN) do:
  1.  Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających    i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości Referatu GGN.
  2. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości  Referatu GGN.
  3. Stwierdzania ostateczności i wykonalności decyzji wydanych w sprawach należących do właściwości Referatu GGN”
 
2. Dotychczasowe paragrafy od § 18 do § 23 oznacza się jako paragrafy od § 19 do § 24.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz oraz upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek