Zarządzenie Nr 41/2013

rok 2013

 
data publikacji:  22-03-2013 | 10:54
data ostatniej modyfikacji:  22-03-2013 | 10:55
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 41/2013
 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 06.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego dla miejscowości Barcice i Przysietnica na terenie gminy Stary Sącz – I Etap
 
powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Bonifacy Wolak                     -           Przewodniczący
  2. Wiesław Sasak                       -           Sekretarz
  3. Marek Guc                             -           Członek
  4. Magdalena Orłowska             -           Członek
  5. Elżbieta Puch                         -           Członek
 
 
§ 2
Prace Komisji Przetargowej rozpoczynają się z dniem wejścia w życie zarządzenia i kończą z dniem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.
 
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Jacek Lelek