Wydanie oświadczenia o dostępności działek

Sprawy drogowe

 
data publikacji:  21-03-2013 | 12:19
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 11:01
autor dokumentu: Anna Pierzga

Referat Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej

pokoje 4-5 (parter Urzędu)

tel. 18 446 02 70 wew. 103, 128, 202

 
I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115), Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118);
 
II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
 
WNIOSEK Referat Infrastruktury Komunalnej Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
 
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (I piętro, pok. Nr 18)
 
IV. MIEJSCE ROZPATRZENIA SPRAWY:
Referat Infrastruktury Komunalnej Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
 
V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. ksero mapy sytuacyjno-wysokościową skali 1:500 (lub 1:1000) z projektu zagospodarowania działek inwestycyjnych;
2. wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem oraz działek na których zlokalizowana jest droga;
3. ksero mapy ewidencji gruntów zawierającą działki objęte wnioskiem oraz działek na których zlokalizowana jest droga;
4. pełnomocnictwo osoby występującej w imieniu inwestora;
 
VI. OPŁATY:
1. Opłata skarbowa : w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);
 
VII. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
 
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY :
Brak
 
IX. INNE INFORMACJE:
1.  Z wnioskiem o wydanie oświadczenia o dostępności działek inwestycyjnych do drogi publicznej może wystąpić właściciel działek będących przedmiotem wniosku lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa).

Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Wydanie oświadczenia bądź jego odmowa, następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.