Uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej

Sprawy drogowe

 
data publikacji:  21-03-2013 | 12:19
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 11:00
autor dokumentu: Anna Pierzga

Referat Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej

pokoje 4-5 (parter Urzędu)

tel. 18 446 02 70 wew. 103, 128, 202


I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: DZ. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 ze zm.), 
 
II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
 
WNIOSEK Referat Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej
 
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (I piętro pok. Nr 18)
 
IV. MIEJSCE ROZPATRZENIA SPRAWY:
Referat Infrastruktury Komunalnej Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
 
V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1:1000 z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem;
2. kserokopię wypisu z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem;
3. kserokopię mapy ewidencji gruntów zawierająca działki objęte wnioskiem (w przypadku gdy plan sytuacyjny zawiera granice i numery działek mapa ewidencyjna nie jest wymagana);
4. pełnomocnictwo Wnioskodawcy występującego w imieniu inwestora;
 
VI. OPŁATY:
1. Opłata skarbowa : w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);’
2. Opłata skarbowa : za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł – nie dotyczy dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 
VII. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.
 
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Starego Sącza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
IX. INNE INFORMACJE:
1. Z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, może wystąpić inwestor lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa).
2. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzgodnienie projektu bądź jego odmowa, następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.