Wydanie warunków technicznych budowy (przebudowy) zjazdu z drogi publicznej

Sprawy drogowe

 
data publikacji:  21-03-2013 | 12:18
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 11:00
autor dokumentu: Anna Pierzga

Referat Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej

pokoje 4-5 (parter Urzędu)

tel. 18 446 02 70 wew. 103, 128, 202

 
I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: DZ. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
 
WNIOSEK Referat Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej
 
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (I piętro pok. Nr 18)
 
IV. MIEJSCE ROZPATRZENIA SPRAWY:
Referat Infrastruktury Komunalnej Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
 
V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościową skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną proponowaną lokalizacją zjazdu;
2. kserokopia wypisu z rejestru gruntów dla działek inwestycyjnych oraz działek, na których zlokalizowana jest droga;
3. kserokopia mapy ewidencji gruntów zawierająca działki objęte wnioskiem oraz działki na których zlokalizowana jest droga;
4. pełnomocnictwo osoby występującej w imieniu inwestora;
 
VI. OPŁATY:
1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji (dotyczy obiektów nie związanych z budownictwem mieszkaniowym) : 82,00 zł;
2. Opłata skarbowa : w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);
 
VII. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.
 
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Starego Sącza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
IX. INNE INFORMACJE:
1. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy (przebudowy) zjazdu, może wystąpić właściciel nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa).

Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.