Wydanie warunków technicznych podłączenia obiektu

Sprawy drogowe

 
data publikacji:  21-03-2013 | 12:17
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 11:00
autor dokumentu: Anna Pierzga

Referat Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej

pokoje 4-5 (parter Urzędu)

tel. 18 446 02 70 wew. 103, 128, 202

 
I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115), Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118)
 
II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:

WNIOSEK Referat Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej
 
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (I piętro pok. Nr 18)
 
IV. MIEJSCE ROZPATRZENIA SPRAWY:
Referat Infrastruktury Komunalnej Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościową skali 1:500 z naniesioną proponowaną lokalizacją przyłącza;
2. kserokopia wypisu z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem oraz działek, na których zlokalizowana jest droga;
3. kserokopia mapy ewidencji gruntów zawierającą działki objęte wnioskiem oraz działek na których zlokalizowana jest droga;
4. pełnomocnictwo osoby występującej w imieniu inwestora;
 
VI. OPŁATY:
1. Opłata skarbowa : w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);
 
VII. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.
 
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.
 
IX. INNE INFORMACJE:
1. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia obiektu do miejskiej kanalizacji deszczowej, może wystąpić właściciel obiektu (lub inwestor projektowanego obiektu) lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa).

Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Zgoda na podłączenie obiektu do miejskiej kanalizacji deszczowej bądź jej odmowa, następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów