Naliczenie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Sprawy drogowe

 
data publikacji:  21-03-2013 | 12:17
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 10:59
autor dokumentu: Anna Pierzga

Referat Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej
   
pokoje 4-5 (parter Urzędu)

tel. 18 446 02 70 wew. 103, 128, 202

 
I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w spra­wie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), Uchwała Nr XXVIII/303/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29.11.2004r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz – na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 
II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
 
WNIOSEK Referat Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej
 
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (I piętro pok. Nr 18)
 
IV. MIEJSCE ROZPATRZENIA SPRAWY:
Referat Infrastruktury Komunalnej Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
 
V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopię decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicz­nej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
2. pełnomocnictwo Wnioskodawcy występującego w imieniu inwestora;
 
VI. OPŁATY:
1. Opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicz­nej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Opłata skarbowa : w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);
 
VII. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
 
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Starego Sącza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
IX. INNE INFORMACJE:
1.  Z wnioskiem o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może wystąpić inwestor lub w jego imieniu, pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa) pełnomocnik.

Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.