Zarządzenie Nr 42/2013

rok 2013

 
data publikacji:  15-03-2013 | 10:27
data ostatniej modyfikacji:  15-03-2013 | 10:29
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 42/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 06.03.2013r.
 
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 142/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21.06.2011r., dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stary Sącz.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z  późn. zm.) 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z 2005 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/38/2011 z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania:
 
                                         
      Zarządzam, co następuje:    

 
§ 1

 
 W Zarządzeniu Nr 142/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stary Sącz w §1 w punkcie 10 wyrazy Pan nadkom. Krzysztof Chochliński - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu zastępuje się wyrazami: Pan Krzysztof Pawlak – Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu.
 

§ 2
 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek