Zarządzenie Nr 36/2013

rok 2013

 
data publikacji:  07-03-2013 | 13:02
data ostatniej modyfikacji:  07-03-2013 | 13:04
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

                                                       Zarządzenie Nr 36/2013
                                                       Burmistrza Starego Sącza
                                                       z dnia 28 lutego 2013 r.
 
w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu przy używaniu przez pracowników do celów podróży służbowej samochodów  osobowych niebędących  własnością pracodawcy .
 
                  Na podstawie § 3 ust.4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ( Dz.U.z 2013 r. poz.167) , w związku zart.34 a ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2012 r. poz.1265), oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.z 2002 r. Nr 27 poz.271 ze zm.)  zarządzam co następuje :
                                                                         § 1
W uzasadnionych przypadkach pracodawca na wniosek pracownika może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym niebędącym własnością Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
                                                                        § 2
Za przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej  samochodem niebędącym własnością Urzędu Miejskiego pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu ustaloną przez pracodawcę.
                                                                        § 3
Za jeden kilometr przebiegu  pojazdu do celów rozliczaniaprzejazdów pracowników samochodami niebędącymi własnością Urzędu Miejskiego w Starym Sączu ustalam następujące stawki :
- o pojemności skokowej silnika  do 900 cm 3 - stawka za 1 km przebiegu   - 0,35 zł
- o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3  - stawka za 1 km przebiegu  - 0,50 zł
 
 
                                                                        § 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Finansowo Budżetowego, oraz Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.
                                                                       § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2013 r.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek