Zarządzenie Nr 12/2013

rok 2013

 
data publikacji:  01-03-2013 | 13:20
data ostatniej modyfikacji:  01-03-2013 | 13:30
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 12/2013
 
                                  Burmistrza Starego Sącza   z dnia 16.01.2013 r 
                                  w sprawie nadania numerów przystankom będących
                                  własnością Gminy Stary Sącz.
 
 
                                  Na podstawie art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze.zm.) , oraz art.3 ust.6 i 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej y dnia 10 kwietnia 2012 r w sprawie rozkładów jazdy ( Dz.U poz.451)   zarządzam co następuje;
 
 
                                                                           § 1.
 
Nadaje się numery przystankom komunikacyjnym udostępnionym operatorom i przewoźnikom znajdującym się na terenie Gminy Stary Sącz których właścicielem lub zarządzającym jest  Gmina Stary Sącz - w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
                                                             § 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Infrastruktury Komunalnej ,
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska .
 
                                                               § 3.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik