Zarządzenie Nr 35/2013

rok 2013

 
data publikacji:  01-03-2013 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  01-03-2013 | 13:00
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 35/2013
 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 26.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
 
Odbudowa drogi gminnej nr 294247K „Gaboń – Przy Kościele” w Gaboniu w km 0+500 – 1+400
 
powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Paweł Dybiec                         -           Przewodniczący
  2. Wiesław Sasak                       -           Sekretarz
  3. Michał Kociołek                     -           Członek
  4. Kazimierz Nakielski               -           Członek
 
 
§ 2
Prace Komisji Przetargowej rozpoczynają się z dniem wejścia w życie zarządzenia i kończą z dniem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.
 
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek