Zarządzenie Nr 13/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-02-2013 | 10:42
data ostatniej modyfikacji:  14-02-2013 | 10:43
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE   NR 13/2013
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 21 stycznia 2013 roku
 
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651).
 
zarządzam, co następuje
 
§ 1
Ustalam cenę 6/9 części udziałów w nieruchomości położonej w Starym Sączu oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 1750 o powierzchni 0,0641 ha, będących własnością Gminy Stary Sącz, objętej Księgą Wieczystą nr NS1S/00003134/2 na kwotę 21 921,06 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 06/100) w tym podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek