Zarządzenie Nr 16/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-02-2013 | 10:41
data ostatniej modyfikacji:  14-02-2013 | 10:42
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2013
 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 24.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
 
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w roku 2013”
 
powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Joanna Orłowska                   -           Przewodniczący
  2. Wiesław Sasak                       -           Sekretarz
  3. Anna Stawiarska                    -           Członek
 
 
§ 2
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w dniu 01.02.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek