Zarządzenie Nr 1/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-02-2013 | 10:33
data ostatniej modyfikacji:  14-02-2013 | 10:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

                                                 ZARZĄDZENIE NR 1/2013
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 3 stycznia 2013 r.
 
 
 
w sprawie: ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych
 
  
Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)w związku z § 2 Uchwały nr XXVIII/263/2012 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz ich pobierania.
 
zarządzam co następuje
 
§ 1
 
Ustalam koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych, świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu w 2013 r. w wysokości 19,41 zł
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia zlecam kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od
1 lutego 2013 r.
 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek