Zarządzenie Nr 26/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-02-2013 | 09:39
data ostatniej modyfikacji:  14-02-2013 | 09:54
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 06.02.2013 r.

 
w sprawie : ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu za wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynkach Szkół Podstawowych , Gimnazjów i Przedszkoli Publicznych na terenie Gminy Stary Sącz
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) zarządzam co następuje :

 
§.1.

 
1. Ustala się minimalną stawkę czynszu za wynajem pomieszczeń w budynkach Szkół
Podstawowych , Gimnazjów i Przedszkoli Publicznych będących mieniem Gminy Stary Sącz
w wysokości 10,00 zł brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej – miesięcznie. Dyrektor Szkoły
działający w imieniu Burmistrza Starego Sącza może wynegocjować wyższą stawkę czynszu.
2. W przypadku wynajmu pomieszczeń na okres krótszy niż jeden miesiąc, stawkę czynszu o której
mowa powyżej ustala się proporcjonalnie do ilości dni na , które została zawarta umowa.
3. Jeżeli umowa najmu została zawarta na okres krótszy niż jeden dzień w danym miesiącu stawkę
czynszu ustala się jak za cały dzień.
 
§.2.

 
1. Stawka czynszu określona niniejszym zarządzeniem nie obejmuje świadczeń dodatkowych ,
które jest zobowiązany ponosić najemca. Wysokość świadczeń dodatkowych ustala samodzielnie
Dyrektor wg faktycznych kosztów.
2. Stawka czynszu najmu sal gimnastycznych , kuchni i kiosków uregulowana jest odrębnymi
zarządzeniami Burmistrza Starego Sącza

 
§.3.

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół.

 
§.4.

 
Traci moc Zarządzenie Nr 289/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 28.11.2003 r.
w sprawie : ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu za wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynkach Szkół Podstawowych , Gimnazjów i Przedszkoli Publicznych na terenie Gminy.

 
§.5.

 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2013 r.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek