Zarządzenie Nr 25/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-02-2013 | 09:36
data ostatniej modyfikacji:  14-02-2013 | 09:39
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 06.02.2013

 
w sprawie : ustalenia stawek czynszu za wynajem pomieszczeń przeznaczonych na stołówki szkolne oraz kioski usytuowane w budynkach Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Stary Sącz
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) zarządzam co następuje :
 
§.1.
 
Ustala się miesięczne stawki czynszu za wynajem pomieszczeń przeznaczonych na stołówki szkolne oraz kioski usytuowane w budynkach Szkół Podstawowych i Gimnazjów będących mieniem Gminy Stary Sącz :
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu
ul. Mickiewicza 59 :
- stołówka 190.00 zł brutto ,
- kiosk 70,00 zł brutto,
2. Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu :
- stołówka 130,00 zł brutto,
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach Górnych :
- kiosk 70,00 zł brutto,
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Skrudzinie :
- stołówka 130,00 zł brutto,
5. Zespół Szkół : Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Przysietnicy :
- kiosk 70,00 zł brutto ,
6. Zespół Szkół : Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego i Gimnazjum w Barcicach
im. Por. Andrzeja Buchmana ps. „Korsak” :
- stołówka 190,00 zł brutto,
- kiosk 70,00 zł brutto,
7. Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu :
- stołówka 190,00 zł brutto ,
8. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach :
- kiosk 70,00 zł brutto ,
 
§.2.
 
Stawka czynszu określona niniejszym zarządzeniem nie obejmuje świadczeń dodatkowych , które jest zobowiązany ponosić najemca.
Wysokość świadczeń dodatkowych ustala samodzielnie Dyrektor wg faktycznych kosztów.
 
§.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom w/w szkół.
 
§.4.
 
Traci moc Zarządzenie Nr 295/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 28.11.2003 r.
w sprawie : ustalenia stawek czynszu za wynajem pomieszczeń przeznaczonych na stołówki szkolne oraz kioski usytuowane w budynkach Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy
 
§.5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2013 r.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek