Zarządzenie Nr 11/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-02-2013 | 09:29
data ostatniej modyfikacji:  14-02-2013 | 09:33
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 11/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 16 stycznia 2013 roku
 
 
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
                    na 2013 rok.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXXI /316/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
W zarządzeniu Nr 4/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 07 stycznia 2013 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :
 
1.    W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik