Zarządzenie Nr 10/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-02-2013 | 09:25
data ostatniej modyfikacji:  14-02-2013 | 09:29
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 10/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 16 stycznia 2013 roku
 
w sprawie:  przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14
 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXXI/316/168 /2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na rok 2013  polegających na przeniesieniu kwot w obrębie działu po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik