Zarządzenie Nr 4/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-02-2013 | 09:19
data ostatniej modyfikacji:  14-02-2013 | 09:24
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 4/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 07 stycznia 2013 roku
 
w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2013 r.
 Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku) oraz art. 247 ust 1, art. 249 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz U. Nr 157 poz 1240 ze zm.)  Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
§ 1
Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków dla urzędu i jednostek budżetowych Gminy Stary Sącz na 2013 rok zgodnie z uchwałą Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku
  1. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na 2013 rok określające : dział, rozdział, paragrafy dochodów i ich wykonawcę zgodnie
    z załącznikiem Nr 1
  2. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na 2013 rok- określające : dział, rozdział, paragrafy wydatków i ich wykonawcę zgodnie
    z załącznikiem nr 2
§ 2
Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 3
Postanawia się przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu zgodnie z § 1
§ 4
Przekazuje się odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i stosowania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych określonym w załączniku nr 1 i 2, celem przyjęcia rocznych planów finansowych tych jednostek.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od  01 stycznia 2013 roku.
 
§ 6

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik