Zarządzenie Nr 28 /2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-02-2013 | 09:11
data ostatniej modyfikacji:  14-02-2013 | 09:17
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 28 /2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 12 lutego   2013 roku
 
 
w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2013 rok w związku z uchwałą Nr XXXIII/365/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 lutego 2013 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2013 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
W zarządzeniu Nr 4 /2012 Burmistrz Starego Sącza z dnia 07 stycznia 2013 roku  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :
1.    W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek