Zarządzenie Nr 262/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-02-2013 | 08:39
data ostatniej modyfikacji:  14-02-2013 | 08:51
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 262/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 31 października 2012 roku
 
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651)
zarządzam, co następuje
 
                                                                                    § 1
Przeznaczam do wydzierżawienia, nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
            § 2
Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu   Miejskiego   w   Starym Sączu przy ul. Batorego 25 oraz informacje   o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
 
            § 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
 
                                                                                       § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek