Zarządzenie Nr 14/2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-02-2013 | 13:19
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 13:23
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 21 stycznia 2013 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) i art. 13 ust 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102, poz. 651).
 
zarządzam, co następuje
 
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży 6/9 części udziałów we własności nieruchomości wymienionej
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu.
 
§ 3
Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul. Batorego 25, a informacja
o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek  Lelek

Załącznik