Zarządzenie Nr 7/2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-02-2013 | 13:11
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 13:17
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2013
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 11 stycznia 2013 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) zarządzam, co następuje
 
                                                                                  § 1
Przeznaczam do wydzierżawienia, nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 § 2
Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu   Miejskiego   w   Starym Sączu przy ul. Batorego 25 oraz informacje  o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
 
 § 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
 
                                                                                                 § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Zarządzenie