Zarządzenie Nr 330/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 13:02
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE   NR    330/2012
BURMISTRZA   STAREGO SĄCZA
Z   DNIA 31.12.2012r.
 
w sprawie przekazania materiałów papierniczych i biurowych do zajęć w ramach grupy wsparcia   dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu w ramach projektu:     „NAUKA JEST NAJLEPSZĄ PRZYGODĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
              Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r.z póź.zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
Postanawia się przekazać nieodpłatnie materiały do zajęć grupy wsparcia na podstawie protokołu przekazania-przyjęcia wg załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu na potrzeby realizacji projektu     „ Nauka jest najlepszą przygodą”.
 
§ 2
Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania-przyjęcia
pomocy dydaktycznych.
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik