Zarządzenie Nr 210/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 12:41
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 12:43
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 210/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 19 września 2012 roku

 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwała Nr LXII/682/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam:

 
§ 1
  1. Przeprowadzić konsultacje z orgniazacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”, zwanego dalej „projektem Programu”.
  2. Projekt Programu oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu
  • na stronie internetowej Urzędu.
§ 2
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 20 września 2012 roku do dnia
26 września 2012 roku.

 
§ 3
  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 pocztą elektroniczną na adres: acygan@um.stary.sacz.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz z dopiskiem: konsultacje projektu Programu współpracy.
  3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadznie konsultacji jest pracownik w Referacie Organizacji i Spraw Społecznych zatrudniony na stanowisku kancelista.
§ 4
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stary Sącz.

 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek