Zarządzenie Nr 271/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 12:27
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2013 | 09:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 271/12
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z DNIA 05.11.2012 rok
 
 
W sprawie powołania komisji ds. likwidacji składników majątkowych
 
 
         Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami) i art.26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r ( tekst jednolity Dz. U. Nr 232 z 2011 roku poz. 1378) , zarządzam, co następuje:
 
§1
 
Powołuję Komisję ds. likwidacji zużytych, nie nadających się do użytku składników majątku w Urzędzie Miejskim w  Starym Sączu w składzie :
 
Kazimierz Nakielski
Paweł Dybiec
Daniel Śmierciak
Wiesław Sasak
§2
 
Wyżej wymieniona komisja likwidacyjna po przeprowadzeniu likwidacji składników majątku sporządzi protokół w trzech egzemplarzach i doręczy :
1 egz. – osobie materialnie odpowiedzialnej
1 egz. – do Ref. Budżetowo -Finansowego
1 egz. – a/a
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek