Zarządzenie Nr 315/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 12:24
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 12:25
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 315/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z DNIA 14.12.2012ROKU
 
      W sprawie powołania zespołów spisowych
 
 
 Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152, poz 1223 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:
§1
 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy Nr 8 złożony z pracowników Referatu Finansowo – Budżetowego.
 
§2
 
Wyżej wymieniony zespół dokona inwentaryzacji pełnej składników majątkowych w drodze porównania z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji sald (stanów) wynikających z ewidencji księgowej następujących składników majątkowych:
a.       udziały pieniężne i rzeczowe wniesione do spółek, akcje i inne długoterminowe papiery
        wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe do konta „030”
b.      środki trwałe do konta „011” i „013” oraz grunty - w pierwszej kolejności weryfikowane przez służby
        techniczne /m.in. merytorycznie odpowiedzialne za prawidłową ewidencję gruntów
c.       wartości niematerialne i prawne do konta „020”
d.      umorzenie środków trwałych i WNiP do konta 071,072,073
e.       konta zespołu „2”
f.       konta zespołu „7”
g.      konta zespołu „8” oraz pozostałe
    
Weryfikacja zostanie przeprowadzona na dzień 31.12.2012 roku
 
§3
 
Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 15.01.2013roku i zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek