Zarządzenie Nr 314/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 12:19
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 12:23
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

       ZARZĄDZENIE NR 314/2012
BURMISTRZA STERGO SĄCZA
Z DNIA 14.12.2012ROKU
 
 
            W sprawie powołania zespołów spisowych
 
 
     Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152, poz 1223 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:
§1
 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespoły spisowe w składzie:
 
Zespół spisowy Nr 5 w składzie:
1.      Magdalena Orłowska
2.  Elżbieta Migacz
 
Wyżej wymieniona zespół spisowy dokona weryfikacji technicznej kosztów inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2012 roku stosownie do wymogów obowiązujących przepisów. Następnie weryfikacji księgowej dokonają pracownicy Referatu Budżetowo – Finansowego.
 
Zespół spisowy Nr 6 w składzie:
1.      Agnieszka Bałuszyńska
2.      Lucyna Krcha
Wyżej wymieniona zespół spisowy dokona weryfikacji technicznej gruntów wg stanu na dzień 31.12.2012 roku stosownie do wymogów obowiązujących przepisów. Następnie weryfikacji księgowej dokonają pracownicy Referatu Budżetowo – Finansowego.
 
Zespół spisowy Nr 7 w składzie:
1.      Paweł Dybiec
2.      Michał Kociołek
Wyżej wymieniona zespół spisowy dokona weryfikacji technicznej budowli trudno dostępnych oglądowi wg stanu na dzień 31.12.2012 roku stosownie do wymogów obowiązujących przepisów. Następnie weryfikacji księgowej dokonają pracownicy Referatu Budżetowo – Finansowego.
§2
 
Termin rozpoczęcia spisu ustalam na dzień 31.12.2012roku, termin zakończenia spisu ustalam na dzień 10.01.2013 roku i zobowiązuje Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek