Zarządzenie Nr 313/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 12:12
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 12:18
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

 
ZARZĄDZENIE NR 313/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z DNIA 14.12. 2012rok
 
 
W sprawie powołania zespołów spisowych
 
 
     Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152, poz 1223 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:
 
§1
 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespoły spisowe w składzie:
 
Zespół spisowy Nr 1 w składzie:
1.      Anna Pierzga – Belska
2.      Joanna Rams
 
Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji drogą spisu z natury - składników majątkowych obcych /użytkowanych na podstawie umów użyczenia/. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona według stanu na dzień 31.12.2012r stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.
 
Zespół spisowy Nr 2 w składzie:
1. Janina Broniszewska
2. Maria Górka
 
Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji w drodze spisu z natury - składników majątkowych : gotówki w kasie, druków ścisłego zarachowania, papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2012r stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.
 
Zespół spisowy Nr 3 w składzie:
1. Daniel Śmierciak
2. Joanna Orłowska
3. Alfreda Wastag
 
   Wyżej wymieniony zespół spisowy dokonaj inwentaryzacji w drodze spisu z natury - składników majątkowych : paliwa w samochodach bojowych gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w samochodzie służbowym Honda CIVIC  wg stanu na dzień 31.12.2012roku stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.
 
Zespół spisowy Nr 4 w składzie:
1.      Kazimierz Nakielski
2.      Wiesław Sasak
 
Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji w drodze spisu z natury - składników majątkowych: materiałów inwestycyjnych oraz pozostałych materiałów w poszczególnych obiektach ( pola spisowe określone w załączniku ) wg stanu na dzień 31.12.2012 roku stosownie do obowiązujących przepisów.
 
§2
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia spisu ustalam na dzień 31.12.2012 roku i zobowiązuje Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.
 
§3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik