Zarządzenie Nr 252/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 12:08
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 12:10
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 252/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 26 października2012 roku

 
                      w sprawie:     zmian w budźecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
 
Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U<z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje:
 
§ 1
 
1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia
.
2.      Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia
.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik