Zarządzenie Nr 307/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 12:02
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 12:03
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 307/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 7 grudnia 2012 roku
 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 zarządzam, co następuje
 
§ 1
Postanawiam wydzierżawić nieruchomość gruntową położoną w Starym Sączu, oznaczoną numerem działki ewidencyjnej: 2401/4 o powierzchni 0,7473 ha, na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. Panu K. M. zam.  (…),
 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności szkółkarskiej.
 
§ 2
Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100) miesięcznie + należny podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.
 
§ 3
Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek