Zarządzenie Nr 250/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 11:59
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 11:59
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 250/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 22 października 2012  roku
 
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru nieruchomości.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).
zarządzam, co następuje
 
§ 1
Powołuję Komisje do przeprowadzenia odbioru części nieruchomości o powierzchni 12,3465 ha stanowiącej działki ewidencyjne numer 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/9, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, położne w Starym Sączu („Duży Staw”):
w składzie:
1.            mgr inż. Jan Migacz – przewodniczący
2.            mgr inż. arch. Jolanta Wąsik – członek
3.            mgr inż. Agnieszka Bałuszyńska  – członek
4.            mgr inż. Tadeusz Pasiut – członek
§ 2
1.      Komisja dokona odbioru nieruchomości w dniu 31 października 2012 r. o godzinie 1100.
2.      Dla ważności przeprowadzenia odbioru wymagana jest obecność Przewodniczącego Komisji oraz co najmniej dwóch członków Komisji.
3.      Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek