Zarządzenie Nr 247/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 11:53
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 247/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 22 października 2012 roku
w sprawie: zmian w budźecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budźetu
na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. r2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240
oraz
§ 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168/2012 z dnia 26
stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje
:
§ 1
 
W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące
zmiany:
. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik