Zarządzenie Nr 241/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 11:45
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 11:48
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 241/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 22.10.2012
 
w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana J. P.
zam
.  (...)
 
Na podstawie art .. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp dla Pana J. P. zam.  (…)  w ramach pomocy socjalnej.
 
§2
 
Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu J. P.
 
§3
 
Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek