Zarządzenie Nr 238/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 11:42
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 11:44
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 238/2012
Burmistrza Starego Sącza z dnia 17.10.2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późno zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:
"Zagospodarowanie punktu widokowego na Miejskiej Górze w Starym Sączu"
powołuję Komisję Przetargową w składzie:
1.Bonifacy WOLAK                                                 Przewodniczący
2.Wiesław SASAK                                                    Sekretarz
3.Magdalena ORŁOWSKA                                       Członek
4. 'Elżbieta PUCH                                                    Członek
 
§2
 
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w dniu 05.11.2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek