Zarządzenie Nr 237/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 11:37
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 11:41
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 237/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 15 października 2012 roku
 
w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budźetowej Gminy
Stary Sącz na 2012 rok w związku z uchwałą Nr XVII/168//2012 Rady Miejskiej w
Starym Sączu z dnia 26 stycznia
'?012 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zrn.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ust.1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 z
późn
o zm) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrz Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące
zmiany
:
1.W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zm
iany - jak w.załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2
. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik