Zarządzenie Nr 236/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 11:33
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 11:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 236/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 15 października 2012 roku

w sprawie: zmian w budźecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
1.       Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia
.
2.       Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzen
ia.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik