Zarządzenie Nr 233/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 11:30
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 11:33
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 233/2012
 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 października 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(
Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.l9 ust. l, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy
- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759)
zarządzam co następuje:
 
                                                                  ,                     §1.
 
W związku z koniecznością przepfewadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania
p
nOdbudowa przepustu wraz z odcinkiem drogi klKuźni w km 0+000 - 0+091 w Starym Sączu.
 
powołukomisję przetargową w następucym składzie:
 
1. Paweł Dybiec
2. Wiesław Sasak
3. Michał Kociołek
4. Kazimierz akielski
 
§2
 
Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone
w r
egulaminie pracy Komisji Przetargowej.
 
§3
 
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego w dniu 30.10.2012r w Urdzie Miejskim w Starym Sączu.
 
§4
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek