Zarządzenie Nr 230/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 11:27
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 11:29
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 230/2012

Burmistrza Starego Sącza z dnia 10.10.2012 r.

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publiczn
ych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn
.:

Budowa Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego STAWY w Starym Sączu

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1.Bonifacy WOLAK                                                  Przewodniczący

2.Wiesław SASAK                                                     Sekretarz

3.Magdalena ORŁOWSKA                                        Członek

4.Elżbieta PUCH                                                        Członek

5.Janusz Obtułowicz                                                  Ekspert

§2

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w dniu 05.11.2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

§3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

                                                                                          §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek