Zarządzenie Nr 228/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 11:16
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 11:20
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 228/2012
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 08 października 2012 roku

w sprawie: przeniesień w planie wydatków budźetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1·,591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168 /2012 w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2012 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na rok 2012 polegających na
przeniesieniu kwot w obrębie działu po stronie wydatków
, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia
.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

 

Załącznik