Zarządzenie Nr 225/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 10:55
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 11:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
Z A R Z Ą D Z E N I E nr 225 /2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 05.10.2012 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
Na podstawie art. 33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze.zm.) , oraz art.19 ust. 1 , art.21 ust. 1 ,2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (t.j.Dz.U z 2010 Nr 113 poz.759 z późn.zm)
zarządzam co następuje
;
" .
 
§ 1.
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na :
1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Stary Sącz
w obwodach 5, 6, 8, 14, 16, 18, 22, 23
powołuję Komisję przetargową w następującym składzie;

1.   mgr inż. Paweł Dybiec - przewodniczący
2.   mgr inż Wiesław Sasak -członek
3.mgr niż. Michał Kociołek -członek
4 .
. mgr inż Elżbieta Migacz -członek
5
. Kazimierz Nakielski -członek
 
 
§ 2.

 
Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są
w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.
 
§ 3.
 
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu;
w dniu 15 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
§ 4.
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek